طاقدیسان 


1- عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی
2-عضو انجمن انبوه سازان
3- عضو کنسرسیوم شرکت ابادگران سهند
4- عضو کنسرسیوم شرکت برج آفرینان زرین
5- عضو انجمن بتن ایران
6- عضو انجمن مدیران پروِژه

دفعات بازدید : 2348