طاقدیسان
وضعیت رتبه بندی

رتبه 1 آبنیه
رتبه 2 تاسیسات و تجهیزات
رتبه 5 راه
رتبه 5 آب