طاقدیسان نام پروژه : پروژه پايانه مسافربري خوينام پروژه : مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر
نام پروژه : مجتمع تجاري ايپك جمهوري آذربايجان- باكونام پروژه : مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بنابنام پروژه : بخشي از ساختمانهاي انرژي اتمي بنابنام پروژه : مجتمع مخابراتي شهرستان بنابنام پروژه : مرکز مخابراتي خواجه نصير مراغهنام پروژه : مركز مخابراتي ملكاننام پروژه : دانشكده علوم پايه دانشگاه سراسري مراغهنام پروژه : ساختمان اداري و رفاهي ميار ميار تبريز
نام پروژه : بانك صادارات شعبه 164 بناب
نام پروژه : بخشي از دانشكده علوم قرآني مراغه
نام پروژه : ساختمان اداري، آموزشگاهي، مركز تحقيقات ديم مراغه
نام پروژه : مجتمع مخابرات بندر شرفخانه
نام پروژه : طرح انتقال فيبر نوري (طرح TAE)نام پروژه : خوابگاه دانشجويي دانشگاه سراسري مراغهنام پروژه : مسجد دانشگاه سراسزی مراغه
نام پروژه : دهها پروژه عمراني ، خصوصي و دولتي ديگر

از جمله 44 فقره پروژه مخابراتي در شمالغرب كشور

دفعات بازدید : 3345