طاقدیسان
پروژه های انجام شده

نام پروژه : فاز اول پروژه استادیوم بناب

نام پروژه : پروژه آماده سازی شهرک پارسیان تبریز

نام پروژه : پروژه پايانه مسافربري خوي

نام پروژه : مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر

نام پروژه : مجتمع تجاري ايپك جمهوري آذربايجان- باكو

نام پروژه : مجتمع آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بناب

نام پروژه : بخشي از ساختمانهاي انرژي اتمي بناب

نام پروژه : مجتمع مخابراتي شهرستان بناب

نام پروژه : مرکز مخابراتي خواجه نصير مراغه

نام پروژه : مركز مخابراتي ملكان

نام پروژه : دانشكده علوم پايه دانشگاه سراسري مراغه

نام پروژه : ساختمان اداري و رفاهي ميار ميار تبريز

نام پروژه : بانك صادارات شعبه 164 بناب

نام پروژه : بخشي از دانشكده علوم قرآني مراغه

نام پروژه : ساختمان اداري، آموزشگاهي، مركز تحقيقات ديم مراغه

نام پروژه : مجتمع مخابرات بندر شرفخانهه

نام پروژه : طرح انتقال فيبر نوري (طرح TAE)

نام پروژه : خوابگاه دانشجويي دانشگاه سراسري مراغه

نام پروژه : مسجد دانشگاه سراسزی مراغه

نام پروژه : 44 فقره پروژه مخابراتي در شمالغرب كشور2